God Food. Boska kuchnia Malki Kafki, Malka Kafka, wyd. Znak 2018