God Food. Boska kuchnia Malki Kafki, wyd. Znak 2018